privacy poilicy

บริษัท (ตามที่อธิบายในข้อตกลงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับคุณ) เสนอบริการการพนันออนไลน์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท 888 (“กลุ่ม”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) รายละเอียดการติดต่อของหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มมีอยู่ในหมวด “วิธีที่จะติดต่อเรา”

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะปกป้องความคาดหวังเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (“ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) ดังนั้น เราจึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งระบุหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลของเรา รวมถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณจะได้ทราบเกี่ยวกับ:

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง
 • เงื่อนไขสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้เยาว์
 • เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างไรบ้าง
 • การตลาด
 • เราแบ่งปันข้อมูลกับใครบ้าง
 • การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
 • เทคโนโลยีติดตามของบุคคลภายนอก
 • บริการของบุคคลภายนอก
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิ์ของคุณ
 • วิธีที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัย
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • วิธีการติดต่อเรา